Úplata za předškolní vzdělávání

Ředitelka školy, podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání stanovuje:

  • základní částku úplaty za celodenní předškolní vzdělávání dítěte ve výši 400,- Kč, které platí pro děti 2 – 5 leté.
  • úplatu za celodenní předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ve výši 200,- Kč
  • v případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy uhradí úplatu pouze docházející děti v poměrné částce nejméně 150,- Kč příslušného kalendářního měsíce
  • osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek stanovený podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče stanovené podle § 36 až 43 uvedeného zákona. Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče.
  • bezplatné vzdělávání je poskytnuto dětem, které navštěvují poslední ročník MŠ dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004, školský zákon. Bezúplatné vzdělávání je tedy poskytnuto dětem po dobu 12 měsíců před povinnou školní docházkou a při odkladu povinné školní docházky.
  • úhrada za předškolní vzdělávání se provádí inkasem do 15. dne za předcházející měsíc, ve výjimečných případech v hotovosti pedagogům mateřské školy.

V Ločenicích dne 1.9.2023
Platnost: od 1.9.2023
Ředitelka školy Olga Becherová