Prezentace a zaměření

Několik slov o naší mateřské škole

Mateřská škola se nachází na návsi obce Ločenice, v centru všeho dění a přitom v těsné blízkosti polí, luk, rybníka a zahrádek. Zahájení provozu proběhlo v září roku 2002. Spolu s mateřskou školou se na prostorné návsi nachází Obecní úřad, knihovna, kostelík se zvonicí, restaurace Pod Ločenickým vrchem, jejíž sál je využíván i jako volební místnost nebo se zde pořádají různé kulturní a společenské akce. Uprostřed návsi se rozprostírá krásný park se vzrostlými stromy, je zde umístěn památník padlým spoluobčanům ve světových válkách s bustou T.G.Masaryka. Vedle parku se nachází obchod s potravinami, pošta, je zde také veřejná telefonní stanice.

Budova školy je jednopatrová, se samostatným vchodem do prvního patra, kde je kosmetika, pedikúra a kadeřnictví. V přízemí je umístěna hasičská zbrojnice, která je moderně vybavena. K mateřské škole také náleží další prostory v prvním patře – je zde ředitelna, kancelář kuchyně, sklad prádla a kabinet pro pedagogy. Druhý, samostatný vchod do mateřské školy je z boční uličky a za vrátky se ocitneme na malém dvorku, který tvoří vstup do školy. Dvorek je využíván na odpolední činnosti dětí. V jeho blízkosti je hospodářská budova, která slouží jako prostor pro ukládání hraček a různých pomůcek na cvičení, dále je zde lisovna ovoce a kotelna pro ústřední vytápění.

V roce 2013 proběhla rozsáhlá obnova budovy – bylo provedeno zateplení, odvlhčení budovy a především je zavedeno ústřední vytápění namísto akumulačních kamen. Po dokončení zateplení budovy byla provedena nová výmalba fasády. Ještě před těmito obnovami byla provedena výměna oken za plastová a položena nová střecha. Interiér MŠ se dílčími kroky každý rok modernizuje.

Mateřská škola je jednotřídní, kde jednu třídu navštěvují společně děti od 3 let až do předškolního období, kapacita je maximálně 25 dětí. Prostory mateřské školy jsou světlé, se sociálním zázemím, šatnou, třídy jsou vybaveny novým nábytkem s dostatkem hraček, konstruktivních stavebnic, didaktických her a knížek pro děti. Součástí školy je vlastní kuchyně, stravování dětí probíhá ve třídě.

Ke škole také náleží prostorná zahrada, která je osázena keři. Celá školní zahrada je vybavena moderními a bezpečnými hracími prvky - skluzavky, houpačky, kolotoč, provazové prolézačky a pískoviště, které u dětí podporuje tvořivou i skupinovou hru. Hračky a nářadí jsou ukryty v zahradním domku, jenž je nedílnou součástí zahrady.

Jsme mateřská škola rodinného typu, kde vašim dětem kvalifikovaní učitelé věnují maximální pozornost a respektují rodinnou výchovu. Vytváříme podnětné prostředí pro objevování nových věcí, vedeme děti k samostatnosti, respektu, lásce k sobě i ostatním a upevňujeme jejich sebevědomí. K dispozici jsou nám přirozené možnosti, které plynou z usazení naší školky do přírodního rámce, který nabízí rozmanité přírodní lokality jako je nedaleký les, pole, louky, rybníky a zahrádky u domů.

Máme vždy na paměti individuální možnosti, potřeby a zájmy každého dítěte, abychom je pozitivně motivovali k aktivní účasti na činnostech. Volíme vhodné metody a formy práce, založené na přímých zážitcích, které podněcují dětskou zvídavost, radost z učení, získávání nových zkušeností a dovedností. Dbáme na vyváženost spontánních a řízených aktivit. Uplatňujeme práci v menších skupinách. Rozvíjíme fyzické, psychické a sociální dovednosti dětí, aby na konci docházky do mateřské školy byly připraveny na samostatnou roli žáka základní školy. Spolu s dětmi si utváříme kladný vztah k obci tím, že poznáváme její historii, osvojujeme si poznatky o okolním prostředí i lidech, kteří v obci žijí.

Kulturní vyžití pro děti je zajišťováno v těsné spolupráci s rodiči. V obci je možné využívat dětské hřiště. Jezdíme na zájezdy, kulturní a poznávací pořady a hostujeme divadelní představení na půdě MŠ. Dále vycházíme z místních zvyků a tradic, respektujeme místní vztahy mezi obyvateli.

Při realizaci předškolního vzdělávání uplatňujeme následující metody, formy a prostředky výchovně – vzdělávací práce.

Metody

 • hry
 • pohybové činnosti
 • situační učení
 • kognitivní učení (poznávací)
 • smyslové a symbolické učení
 • tvořivá dramatika
 • kresba a pracovní činnosti
 • dialog a diskusní metody
 • práce s obrázky, videozáznamem

Formy

 • volná hra a pohyb
 • řízené činnosti
 • činnosti individuální, skupinové, hromadné
 • volné a řízené činnosti v přírodě a na zahradě
 • spolupráce s rodiči, obcí