Školní řád

Školní řád MŠ Ločenice

vydaný podle zákona č. 561/2004 Sb., § 30, ve znění pozdějších předpisů.

Školní řád Mateřské školy Ločenice upravuje:

 • podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole a dále podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky školy
 • provoz a vnitřní režim mateřské školy
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • podmínky zacházení s majetkem školy

1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 • dítě v mateřské škole má právo na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu
 • na poskytování ochrany, vytváření emočně kladného prostředí a na projevování lásky
 • na zvláštní péči v případě tělesného nebo duševního postižení
 • být respektováno jako jedinečná osobnost, která si tvoří svůj vlastní život

Práva zákonných zástupců dětí

 • zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • na průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se záležitostí dítěte
 • mají právo na pomoc a spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou
 • na diskrétnost a ochranu informací, které souvisí s jejich osobním a rodinným životem

Povinnosti zákonných zástupců

 • zákonní zástupci dětí jsou povinni zajistit řádné docházení dítěte do mateřské školy
 • oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známa, musí tak učinit co nejdříve.
 • do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí.
 • jsou povinni nahlásit MŠ, že dítě bylo ve styku s někým, kdo měl infekční onemocnění (např. salmonelóza, spála, zarděnky apod.)
 • při příchodu předat dítě osobně učitelce ve třídě
 • vybavit dítě tepláky na hraní, pyžamem a náhradním oblečením ( spodní prádlo, ponožky, tričko ) pro případ ušpinění, přezůvkami – pevné, zavřené, s bílou podrážkou
 • uvádět pravdivé údaje při zápisu do školní matriky
 • neprodleně hlásit jakoukoliv změnu důležitých údajů ( adresa, telefon zákonného zástupce, pojišťovna dítěte)
 • dodržovat zásady slušného chování a ohleduplnosti při vzájemném styku se zaměstnanci školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • dodržovat provozní dobu a vnitřní režim mateřské školy

2. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Přijetí dítěte do mateřské školy

 • je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy
 • termín pro podání žádostí o přijetí dětí pro následující školní rok stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem v rozmezí od 2. do 16. května daného roku

Kritéria k přijímání dětí do Mateřské školy Ločenice:

 • přijímány jsou děti zpravidla od tří do šesti let
 • přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • děti řádně očkované ve znění § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Prokazuje se potvrzením od dětského lékaře.
 • děti s trvalým pobytem v Ločenicích a Nesměni
 • podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je i schopnost dodržovat základní hygienické návyky (umět použít toaletu, stolování, mytí rukou, používání kapesníku apod.).
 • pokud je přijato dítě mladší 3 let, musí být schopno plnit požadavky, jež jsou na ně kladeny školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, a je přijímáno k předškolnímu vzdělávání na zkušební dobu, která nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • ředitelka školy může rozhodnout o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (dále se SPV). V těchto případech mu stanoví zkušební pobyt v mateřské škole, který nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. K žádosti o přijetí dítěte se SVP je nutné doložit doporučení SPC a odborného lékaře o vhodnosti umístění tohoto dítě do mateřské školy.

3. Provoz a vnitřní režim školy

Provozní doba a podmínky provozu mateřské školy

 • mateřská škola je jednotřídní s celkovou kapacitou pro maximálně 25 dětí
 • je zřízena s celodenním provozem, který začíná v 6:15 a končí v 16:15 hodin

Vnitřní režim v mateřské škole

Režim je rámcový, liší se pouze vyspělostí dětí a věkovým složením dětí ve třídě.
6:15 – 8:00 hod. Scházení dětí, hry a dovednosti dle volby dětí, skupinová práce s dětmi
8:00 – 8:15 hod. Pohybová aktivita
8:15 – 8:45 hod. Hygiena, dopolední svačina
8:45 – 9:30 hod. Dopolední činnosti řízené nebo spontánní, individuální práce s dětmi
9:30 – 11:15 hod. Pobyt venku
11:15 – 12:00 hod. Hygiena, oběd – čištění zoubků vlastními kartáčky a zubní pastou
12:00 – 14:00 hod. Polední odpočinek
14:00 – 14:45 hod. Odpolední svačina
14:45 – 16:15 hod. Odpolední zájmové činnosti a hry dle volby dětí

 • spontánní činnosti se průběžně střídají s řízenými, prožitkovými a pohybovými
 • stanovený denní režim může být pozměněn, pokud to vyplývá z plánovaného výchovně vzdělávacího programu (výlety, divadelní představení, plavání). Informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na nástěnce u vstupních dveří.

Povinnost předškolního vzdělávání

 • s účinností od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do konce srpna 5 let, k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku
 • předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu („spádová mateřská škola“). Pokud je dítě přijato do jiné, než spádové školy, je tato skutečnost oznámena řediteli spádové školy
 • povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, dítě ale může mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech
 • zákonný zástupce je povinen omlouvat (i telefonicky) dítě z povinného předškolního vzdělávání ze zdravotních a jiných důvodů nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Ředitelka mateřské školy je v závažných případech oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti (potvrzení lékaře). Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů od výzvy
 • rozsah povinného předškolního vzdělávání se v Mateřské škole Ločenice stanovuje v rozsahu nejméně 4 hodiny denně, tj. od 8,00 do 12,00 hodin
 • povinné předškolní vzdělávání lze plnit i individuálním vzděláváním dítěte, vzděláváním v přípravné třídě základní školy nebo třídě školy speciální nebo vzděláváním v zahraniční škole na území ČR

Individuální vzdělávání dítěte

 • zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro toto dítě zvolit individuální vzdělávání
 • v případě individuálního vzdělávání převážnou část školního roku je zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce mateřské školy 3 měsíce před zahájením školního roku. V průběhu školního roku lze individuálně dítě s povinným předškolním vzděláváním vzdělávat nejdříve ode dne, kdy je ředitelce školy doručeno oznámení o individuálním vzdělávání
 • oznámení musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, adresu trvalého bydliště dítěte, období, ve kterém se bude dítě individuálně vzdělávat a důvody pro toto vzdělávání
 • ředitelka mateřské školy poskytne zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (vzdělávací obsah ŠVP PV)
 • v měsíci prosinci bude zákonný zástupce vyzván, aby se dostavil do mateřské školy k ověření osvojování očekávaných výstupů dítěte. Případně bude zákonnému zástupci doporučen další postup při vzdělávání.
 • pokud se zákonný zástupce nedostaví s dítětem k ověření ve stanoveném nebo náhradním termínu, bude dítěti individuální vzdělávání ukončeno

Docházka a vyzvedávání dětí

 • děti mohou docházet do mateřské školy na dopolední činnosti nebo na celodenní pobyt
 • při docházce na dopolední činnosti si zákonní zástupci vyzvedávají děti po obědě ve stanovený čas v rozmezí od 11:40 do 12:00 hodin, aby nebyly děti rušeny při obědě
 • odpoledne vyzvedávají děti po odpolední svačině ve 14:50 hodin
 • nevyzvedne-li si zákonný zástupce dítě do 1 hodiny po ukončení provozu mateřské školy, tedy do 17:15 hodin, je volána sociální pracovnice
 • je vhodné, aby si maminky na mateřské dovolené a nezaměstnané matky vyzvedávaly dítě nejpozději do 15 hodin – mateřská škola nemůže nahradit matku a rodinu.
 • dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Pokud vyzvedává dítě pověřená osoba, tuto informaci sdělí mateřské škole písemně.

Omlouvání dětí:

 • rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známa, musí tak učinit telefonicky nejdéle do 8:00 hodin na telefonním čísle 720 978 464.
 • neomluví-li zákonný zástupce dítě do 8:00 hodin, počítá se dopolední svačina a oběd
 • zákonný zástupce je povinen omlouvat dítě z povinného předškolního vzdělávání nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Zákonný zástupce doloží důvody nepřítomnosti písemně.

Omezení nebo přerušení provozu MŠ

 • v době hlavních a vedlejších školních prázdnin může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit
 • rozsah omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem

4. Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

 • výše úplaty je určena směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání
 • podle novely školského zákona č. 472/2011 Sb., § 123 odst.2 ( s účinností od 1.1.2012 ), je bezúplatné vzdělávání poskytnuto dětem po dobu 12 měsíců a při odkladu povinné školní docházky
 • osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek stanovený podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče stanovené podle § 36 až 43 uvedeného zákona. Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče.

Úplata za školní stravování

 • výše úplaty je určena samostatnou směrnicí pro školní stravování
 • odhlašování dítěte ze školního stravování se provádí nejpozději v daný den do 8:00 hodin osobně v mateřské škole nebo telefonicky na čísle 720 978 464.
 • úhrada za školní stravování za předcházející měsíc se provádí formou inkasa, popř. jednorázovým příkazem k úhradě, pouze ve výjimečných případech v hotovosti nejpozději do 15. dne následujícího měsíce vedoucí školní jídelny nebo pedagogům

5. Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy ve správním řízení ukončí předškolní vzdělávání v těchto případech:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastnilo předškolního vzdělávání po dobu delší než 14 dnů. Ředitelka poté upozorní písemně rodiče na možnost ukončení předškolního vzdělávání. Pokud rodiče neomluví dítě ani po tomto písemném upozornění, rozhodne ředitelka o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení v průběhu zkušební doby doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu

6. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

Zákonní zástupci dětí

 • uzavírají hlavní bránu při každém příchodu i odchodu na řetízek
 • zákonní zástupci předávají dítě učitelce osobně
 • v 8:00 se zamyká hlavní vchod do MŠ zevnitř
 • Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na ostatní děti i pedagogické pracovníky.
 • při předávání dítěte paní učitelce sdělí zákonný zástupce pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo dítě předešlý den či noc (nutná maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy).
 • při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a jsou povinni si dítě vyzvednout co nejdříve ze školy, pedagogičtí pracovníci nesmějí dětem podávat léky.
 • děti nenosí do mateřské školy žádné hračky a předměty – učitelky neodpovídají za případné poškození či ztrátu. Děti si mohou nosit do třídy pouze jednu plyšovou hračku.
 • zákonní zástupci dětí jsou odpovědní za to, že děti nenosí do MŠ nebezpečné předměty a látky ( nože, tyče, léky). Pedagog není povinen kontrolovat dětem šatní přihrádku.
 • odpovídají za oblečení a obutí. Při nevhodném oblečení na výlet, není možno, aby se dítě výletu zúčastnilo ( z důvodů nastydnutí, úrazu apod.)
 • v jarním a letním období dát dítěti jedny tepláky do třídy a jedny tepláky na ven. Nelze přijít z venku, kde si děti hrají v písku a v trávě a potom být v těchto „ušpiněných“ tepláčkách ve třídě na koberci.
 • vybaví dítě vhodnými přezůvkami - pevné, zavřené bačkorky s bílou podrážkou
 • vybaví dítě látkovým kapesníkem, který bude mít v kapse tepláků
 • při společných akcích v MŠ (besídky, tvoření apod.) zákonní zástupci přebírají odpovědnost za své dítě v okamžiku vstupu do třídy a pedagogové odpovídají za řízenou činnost dětí (nastudovaný program)
 • Po obědě si děti čistí zuby – kelímek a kartáček na zuby dodá mateřská škola
 • Pedagogičtí pracovníci dbají na dodržování pitného režimu dětí.
 • Při přesunech dětí mimo území mateřské školy se děti přesunují ve dvojicích, mají oblečeny reflexní vesty, skupina využívá chodníků a levé krajnice vozovky, vozovku přecházejí především na vyznačených přechodech pro chodce, kde předem pedagogický pracovník v případě potřeby zastaví dopravu.

Pedagogický pracovník

 • je odpovědný za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí do doby předání zákonným zástupcům nebo pověřené osobě
 • k zajištění bezpečnosti při pobytu venku zodpovídá pedagogický pracovník nejvýše za 20 dětí
 • v případě školního úrazu je povinen zajistit prvotní ošetření, v případě nutnosti i následného lékařského ošetření – zákonný zástupce je bezodkladně vyrozuměn
 • děti jsou pojištěny prostřednictvím obce Ločenice u České pojišťovny

7. Ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

 • mateřská škola zajišťuje vzdělávání příslušníků národnostních menšin a toleranci k jiných národnostem a dětem se zdravotním postižením
 • nenechat bez povšimnutí žádný projev rasismu, agresivity či násilného chování
 • přiměřenou formou seznamovat děti s nebezpečím drogové závislosti a kouření

8. Podmínky zacházení se školním majetkem

Chování dětí při zacházení s majetkem školy

 • učitelky vedou děti po celou dobu jejich předškolního vzdělávání k opatrnému zacházení s vybavením mateřské školy
 • k tomu, aby děti úmyslně nepoškozovaly zařízení mateřské školy

Povinnosti rodičů při zacházení s majetkem školy při jejich pobytu v mateřské škole

 • zákonní zástupci, kteří pobývají v mateřské škole, se chovají tak, aby nepoškozovali majetek školy
 • v případě zjištění jeho poškození, neprodleně hlásí tuto skutečnost zaměstnancům školy
 • v celém areálu mateřské školy platí přísný zákaz kouření

9. Poskytování informací rodičům

 • informace o provozu mateřské školy jsou poskytovány na hromadných schůzkách rodičů a jsou oznámeny vždy s dostatečným předstihem
 • individuální informace jsou podávány při předávání a vyzvedávání dětí zákonným zástupcům
 • informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10. Ochrana osobních údajů

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a podle Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), směrnice EU číslo 95/46/ES a dle souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracováváme osobní údaje pouze pro účely vedení matriky.