Školní vzdělávací program

Filozofie naší MŠ:

Naše škola v dětech probouzí kladný vztah k přírodě a všemu živému, vede je k péči o životní prostředí.

Chráníme přírodu jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka.

Získáváme poznatky a vědomosti z oblasti environmentální výchovy.

Jsme přesvědčeny, že: „ Malé děti si mají hrát, smát se, radovat, užívat si objevování světa a žasnout nad jeho krásami. My v naší školce jim chceme ukazovat svět plný rostlin a zvířat, který stojí za to, aby ho chránily a zachraňovaly. Chceme být dětem příkladem a chovat se k nim s úctou, která přísluší jejich poslání.“

Vycházíme z RVP PV, inspirujeme se z programu „Barevné kamínky“ G. a M. Přikrylových a dalších dostupných materiálů jako je vzdělávání, webové stránky, časopisy, spolupráce s dalšími MŠ atd.

Vzdělávací obsah

JARO, LÉTO PODZIM, ZIMA, S KAMARÁDY JE NÁM PRIMA.

Vzdělávací obsah mateřské školy je rozdělen do 11 tématických celků a konkrétních tématických okruhů, které jsou integrovanými bloky dílčích podtémat. Okruhy vycházejí z ročních období, mravní výchovy, péče o zdraví, ekologické a dopravní výchovy.

Hlavní témata:

 1. tématický celek: Kdo všechno přišel do školky?
 2. tématický celek: O veliké řepě, Pohádka O jablůňce
 3. tématický celek: Zvířátka a loupežníci, Boudo, budko
 4. tématický celek: Přijde k nám Mikuláš, Těšíme se na Ježíška
 5. tématický celek: Tři králové, Ledové království
 6. tématický celek: Polámal se mraveneček
 7. tématický celek: O Budulínkovi
 8. tématický celek: O kohoutkovi a slepičce
 9. tématický celek: Příběhy včelích medvídků
 10. tématický celek: Na pasece v modrém kvítku
 11. tématický celek: Letní radovánky

Ve vzdělávacím plánu je zpracováno vše, co by mělo dítě umět před vstupem do školy. Způsob plnění je přizpůsoben novým trendům vycházejících z RVP PV. Je plněn princip vyváženosti spontánní i řízené aktivity a zastoupení všech pěti oblastí vzdělávání.

Oblast č. 1: Dítě a jeho tělo - oblast biologická Oblast č. 2: Dítě a jeho psychika - oblast psychologická
Oblast č. 3: Dítě a ten druhý - oblast interpersonální
Oblast č. 4: Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní
Oblast č. 5: Dítě a svět - oblast environmentální

I. tématický celek: Kdo všechno přišel do školky?

Charakteristika: Téma Kdo všechno přišel do školky pozvolna rozvíjí obzor dítěte od věcí jemu důvěrně známých – rodiny, k těm, ke kterým zatím vzhlíží s určitou nedůvěrou a bázní. Jeho cílem je především usnadnit přechod dítěte z rodiny do kolektivu MŠ. Snahou je získání pocitu jistoty v neznámém prostředí a rozvíjení komunikačních schopností jak s vrstevníky, tak i s dospělými. Úzké propojení rodiny a školy je nejefektivnější pro zajištění těchto cílů.

1. okruh: Pohádkový strom
2. okruh: Já a moje rodina
3. okruh: Já a kamarádi
4. okruh: Naše pravidla

II. tématický celek: O veliké řepě, Pohádka O jablůňce

Charakteristika: Z názvu vyplývá, že tento blok se týká podzimu, jeho hlavních znaků, vývoje a proměn života kolem nás. Podzim svou barevností inspiruje především k výtvarným činnostem, dětí napodobují barevné kompozice, které vidí kolem sebe. Prožijeme období podzimních her a aktivit, jako podzimní tvoření, sběr plodů a přírodnin. Budeme pozorovat listnaté i jehličnaté stromy, keře, poznávat jejich plody a využívat je při činnostech.

1. okruh: O veliké řepě
2. okruh: Na poli a na zahradě
3. okruh: O jablůňce
4. okruh: Podzimní počasí, podzimní tradice

III. tématický celek: Zvířátka a loupežníci, Boudo, budko

Charakteristika: Nežli se nadějeme, přijíždí Martin na bílém koni a celou naši zemi přikryje bílá peřina. Některá zvířata to překvapí, proto jim v krutých mrazech nosíme do lesa něco dobrého k snědku. Budeme si všímat života v přírodě – v lese, na poli. Dále budeme pečovat nejen o naše zvířátka, ale i o ptáčky a připravíme jim krmení na zimu.

1. okruh: Les a zvířátka na podzim
2. okruh: Přichází advent

IV. tématický celek: Přijde k nám Mikuláš, Těšíme se na Ježíška

Charakteristika: Adventní věnec nás provede celým čtyřtýdenním adventním obdobím. Při rozhovoru nad věncem si budeme všímat, že svíček ubývá. Mikulášská družina nás již brzy navštíví a zanedlouho potom i netrpělivě očekávaný Ježíšek. Tento čas si budeme krátit četbou pohádek a povídáním o Josefovi a Marii, o jejich putování do Betléma, a kde se Ježíšek narodil. K nácviku vánoční besídky děti motivuje možnost předvedení svých dovedností rodičům.

1. okruh: Adventní čas a tradice
2. okruh: Nadílka od Ježíška

V. tématický celek: Tři králové, Ledové království

Charakteristika: Hned po Vánocích se ve školce opět setkáme, sdělujeme si průběh Vánoc z domova. Podělíme se o zážitky ze Štědrého dne. A povíme si, že za pár dní k nám dorazí Tři králové. Užijeme si zimních radovánek na sněhu, seznámíme se se zimními sporty, riziky a prevencí před úrazy. Podíváme se na svět kolem nás, jaký je život na naší planetě a seznámíme se s vesmírem.

1. okruh: Radovánky paní zimy
2. okruh: Poznáváme vesmír

VI. tématický celek: Polámal se mraveneček

Charakteristika: Doneseme zvířátkům a ptáčkům krmení, budeme pozorovat stopy zvěře v lese a na poli. Posilujeme kamarádské vztahy tím, že si vyrobíme srdíčko. Také pečujeme o své zdraví a zdravé stravování, čistotu těla a hygienu. Karnevalové období klepe na dveře, a proto i my se připravíme na masopust, něco si o něm povíme a připravíme masopustní masky. Ve školce uspořádáme masopustní průvod. A pomalu se i příroda začne probouzet ze zimního spánku a přichází k nám předjaří.

1. okruh: Zvířata v zimě
2. okruh: Srdíčkový týden
3. okruh: Moje zdraví
4. okruh: Za co půjdu na karneval

VII. tématický celek: O Budulínkovi

Charakteristika: Zima pozvolna ztrácí svou moc, noci ubývá, sluníčko začíná hřát a celá příroda si protírá oči po zimním spánku. Pobyt a hraní venku podněcují dětskou zvídavost a poskytují nekonečné množství podnětů pro získávání vědomostí ze světa zvířat, žijících ve volné přírodě i u nás doma na zahrádce. Zahrajeme si na malé čtenáře a na muzikanty. Budeme si o jaru povídat, malovat jej, i si o něm zpívat.

1. okruh: Knížka je můj kamarád
2. okruh: Muzikanti, hrajte
3. okruh: Přišlo jaro do vsi

VIII. tématický celek: O kohoutkovi a slepičce

Charakteristika: Jaro vdechlo do přírody nový život, na svět se rodí nová mláďata. Jaro je spojeno s lidovými tradicemi a zvyky – chlapci pletou pomlázky a dívky malují kraslice, vzduch kolem nás krásně voní prvními rozkvetlými květinami a příroda se zahalila do pestrých barev. Děti pozorují probouzející se jarní přírodu ve všech jejích podobách (změny, barvy, tvary, zvuky, velikost, množství, pestrost, apod.) při pobytu venku. Dáváme pozor na ulici, učíme se bezpečně chovat v silničním provozu a naučíme se poznávat dopravní prostředky. Oslavíme Den země.

1. okruh: Hody, hody, doprovody
2. okruh: Doprava a bezpečí na ulici
3. okruh: Chválím tě, země má

IX. tématický celek: Příběhy včelích medvídků

Charakteristika: Na jaře nám všechno hezky rozkvetlo – vítáme léto. Společně oslavíme Den matek. Venku se krásně otepluje, sluníčko hřeje, a proto můžeme chodit častěji na procházky, do lesa, jezdit na výlety a seznamovat se s přírodním prostředím. Pozorujeme letní přírodu – květiny, ostatní rostliny, stromy, keře, brouky, motýly, hmyz a další živočichy. Pozorujeme náhlé změny a jevy v přírodě (déšť, bouřka, mlha, kroupy).

1. okruh: Moje rodina, maminka
2. okruh: Rozkvetlá louka

X. tématický celek: Na pasece v modrém kvítku

Charakteristika: Společně oslavíme svátek dětí. Těšíme se na prázdniny a budeme si vyprávět, kam s rodiči pojedeme. Otužujeme se, sportujeme, hrajeme různé pohybové hry a sportovní soutěže. Povíme si, kde pracují rodiče, co je to řemeslo. Poslední týden ve školním roce je týdnem výletů a loučení s mateřskou školou, dětmi, paní učitelkami a zaměstnanci školy. Pozveme rodiče na závěrečnou besídku, rozloučíme se s budoucími školáky a popřejeme jim hodně štěstí na jejich další vzdělávací cestě.

1. okruh: Děti mají svátek
2. okruh: Hádej, čím jsem
3. okruh: Hrajeme divadlo
4. okruh: Těšíme se na prázdniny

XI. tématický celek: Letní radovánky

Charakteristika: O prázdninách je zkrácený provoz, a tak bude čas na poznávání exotických zvířat a mořských živočichů. A hlavně budeme chodit ven a otužovat se vodou a sluncem, abychom načerpali nové síly do dalšího školního roku.

1. okruh: Exotická zvířata
2. okruh: Mořští živočichové

Kompletní ŠVP je k dispozici v Mateřské škole Ločenice.